Privacy Policy, Disclaimer & Anti Spam

Privacy Policy

De (Privacy Policy = privacystatement) “Privacystatement Fotoclub.nl” geldt voor het gebruik van onze website. Door het gebruik van onze website, ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens van jou. Wij gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Middels dit privacystatement willen wij jou zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen en het doel van de verwerking daarvan.

Persoonlijke gegevens

Als je bij ons een product bestelt, gebruik maakt van een van onze diensten (o.a. gebruik van de studio of deelname aan een workshop), of het contactformulier op onze website invult, dan kunnen wij de gegevens die je direct aan ons verstrekt verzamelen. Dit betreffen onder meer: jouw naam/namen, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer bij betaling en alle overige informatie die je aan ons verstrekt. 

Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens van jou voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van jouw bestellingen, het uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, het voeren van correspondentie (o.a. via onze nieuwsbrief) met jou en/of het afhandelen van een sollicitatie. Daarbij kunnen we de informatie die we van jou hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van onze website(s). Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Jouw persoonlijke gegevens worden dus gebruikt voor:

  • Het verwerken van jouw bestellingen en/of het uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben;
  • De contacten die we met jou hebben. Dit kan betrekking hebben op jouw bestellingen en/of de overeenkomst die we met jou hebben, maar ook voor marktonderzoek of een klanttevredenheidsonderzoek;
  • Een sollicitatieprocedure, indien van toepassing;
  • Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Het opstellen van statistieken over het gebruik van onze website(s). Als het noodzakelijk is voor bovenstaande gebruiksdoeleinden dan kunnen wij de informatie ook doorgeven aan andere partijen die jouw gegevens nodig hebben voor een goede afhandeling van de bestelling en/of de uitvoering van de overeenkomst. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als er een onafhankelijke trainer of docent wordt ingeschakeld voor het geven van een workshop. Jouw gegevens zullen echter nooit worden doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn

Bewaartermijn Wij zullen de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verwerkt.

Cookies

Om onze site goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken.

Rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld op te vragen of een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Uiteraard kan je ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of de eerder gegeven toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken intrekken.

Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Fotoclub.nl t.a.v. de heer Wiegerinck Torenallee 30, 5617 BD Eindhoven https://www.fotoclub.nl

Klacht

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement zonder aankondiging aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Anti Spam

Fotoclub.nl verstuurt gratis tips, trucs en technieken via e-mail nadat een inschrijver zijn e-mail adres heeft achtergelaten. Daarnaast zal Fotoclub.nl eigen producten aanbieden via e-mail en via de site www.fotoclub.nl. Fotoclub.nl heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo proberen wij te allen tijde Spam te voorkomen.

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven)

Fotoclub.nl zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.