Algemene Voorwaarden

1. Definities

Fotoclub.nl: het bedrijf Fotoclub.nl, vertegenwoordigd door de heer M.J.H. Wiegerinck, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50296477, kantoorhoudende te (5617 BD) Eindhoven aan het adres Torenallee nr. 30. Cursus(sen): alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen die worden aangeboden door Fotoclub.nl. Deelnemers: alle personen die deelnemen aan de cursussen, workshops, trainingen of opleidingen van Fotoclub.nl. Wederpartij: de partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een overeenkomst sluit met Fotoclub.nl, aan wie Fotoclub.nl een offerte heeft uitgebracht, die een aankoop doet in de webshop van Fotoclub.nl of die enige andere rechtsbetrekking heeft met Fotoclub.nl. Overeenkomst: iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen Fotoclub.nl en de Wederpartij tot stand komt, waaronder begrepen een overeenkomst op afstand, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst. Partijen: Fotoclub.nl en Wederpartij samen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Fotoclub.nl, en op iedere Overeenkomst en bestelling tussen Fotoclub.nl en een Wederpartij. 2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover Fotoclub.nl deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de (deel)opdracht ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden. 2.3 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg nieuwe bepalingen overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en), die zoveel mogelijk aansluit(en) bij de oorspronkelijke bepaling. 2.4 Als Fotoclub.nl van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat Fotoclub.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Fotoclub.nl zijn vrijblijvend. Dat houdt in dat Fotoclub.nl het recht heeft om de voorwaarden van de offerte en/of aanbieding nog te wijzigen. Een Wederpartij kan aan een uitgebrachte offerte of aanbieding dus geen rechten ontlenen. Een offerte of aanbieding vervalt in ieder geval als de aangeboden of geoffreerde dienst of producten in de tussentijd niet meer beschikbaar is/zijn. 3.2 Fotoclub.nl kan niet aan een uitgebrachte offerte of aanbieding worden gehouden als de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat, die voor een Wederpartij kenbaar is of kenbaar behoort te zijn. 3.3 Aanbiedingen of offertes van Fotoclub.nl gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 3.4 Als Fotoclub.nl in de aanbieding of offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan Fotoclub.nl niet verplicht worden om een gedeelte van de Opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

4. Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat Wederpartij een offerte of aanbod van Fotoclub.nl ongewijzigd accepteert, of als Fotoclub.nl een Opdracht schriftelijk bevestigt, dan wel geheel of gedeeltelijk aan de Opdracht uitvoering heeft gegeven. 4.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst zijn alleen geldig als deze door beide Partijen schriftelijk zijn bevestigd, of als Fotoclub.nl begonnen is met de uitvoering hiervan. 4.3 Fotoclub.nl kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst, en voordat zij de Opdracht (verder) uitvoert, van een Wederpartij voldoende zekerheid vragen dat zij aan de betalingsverplichting en eventuele overige verplichtingen zal voldoen. Als een Wederpartij weigert om de gevraagde zekerheid te geven, heeft Fotoclub.nl het recht om de Opdracht te weigeren.

5. Gebruik van de foto en film studio

5.1 De Wederpartij kan de studio telefonisch, per e-mailbericht of via de website van Fotoclub.nl reserveren. De gebruiksperiode bestaat uit het aantal gereserveerde uren. 5.2 De Wederpartij is verplicht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen bij het bezoek aan de studio en deze op eerste verzoek van Fotoclub.nl te overleggen. 5.3 Eventuele beperkte uitleg over het gebruik van de apparatuur in de studio of het opstellen van de verlichting valt binnen de gereserveerde gebruiksperiode. Voor uitgebreide assistentie tijdens het gebruik van de studio dient de Wederpartij zelf een studio-assistent te regelen. 5.4 De Wederpartij is verantwoordelijk voor iedereen die de studio betreedt tijdens de door de Wederpartij gereserveerde gebruiksperiode. 5.5 De vloer in de studio is voorzien van een speciale beschermlaag. Om die reden mag de studio door de Wederpartij en diens gezelschap niet betreden worden met schoenen met spikes, hakken of soortgelijk schoeisel dat de vloer kan beschadigen. 5.6 De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de studio na gebruik schoon en opgeruimd wordt opgeleverd. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in dat de apparatuur aan de kant moet worden gezet en de vloer moet worden geveegd met een speciale bezem die daarvoor in de ruimte aanwezig is. De studio dient te worden opgeleverd, zoals deze bij aanvang van het gebruik ook is aangetroffen. 5.7 Als tijdens het gebruik de vloer wordt beschadigd of als er een vlek op de vloer komt, dan dient dit door de Wederpartij onmiddellijk aan Fotoclub.nl te worden gemeld. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de beschadiging zelf te herstellen of de vlek zelf te verwijderen. Fotoclub.nl zal hiervoor een specialist inschakelen en de kosten daarvan zullen worden doorberekend aan de Wederpartij. 5.8 Roken en gebruik van alcohol of verdovende middelen in de studio is nimmer toegestaan. Alcohol of verdovende middelen mogen ook niet in de nabije omgeving van de studio worden gebruikt. 5.9 Als de agenda dit toelaat, dan is uitloop van de gebruiksperiode op verzoek mogelijk. Als de Wederpartij of diens gezelschap langer gebruikt maakt van de studio dan is overeengekomen, dan wordt de extra tijd op basis van nacalculatie door Fotoclub.nl aan de Wederpartij in rekening gebracht.

6. Deelname aan een workshop

6.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 6.2 Fotoclub.nl behoudt zich het recht voor om de locatie van de cursussen, workshops, trainingen of opleidingen te wijzigen als dat voor de tijdige en correcte uitvoering daarvan noodzakelijk is. Fotoclub.nl is eveneens gerechtigd om een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer. 6.3 Een inschrijving geldt te allen tijde voor één persoon. 6.4 Na inschrijving ontvangt de Wederpartij een elektronische ontvangstbevestiging van de inschrijving. De inschrijving is pas definitief als het door de Wederpartij verschuldigde cursusgeld volledig door Fotoclub.nl is ontvangen. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. 6.5 Als het door de Wederpartij verschuldigde cursusgeld bij aanvang van de cursus, workshop, training of opleiding nog niet volledig door Fotoclub.nl is ontvangen, dan behoudt Fotoclub.nl zich het recht voor om toegang tot de cursus, workshop, training of opleiding te weigeren. 6.6 Per cursus, workshop, training of opleiding zijn er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zodra een cursus, workshop, training of opleiding het maximum aantal inschrijvingen heeft behaald, wordt de mogelijkheid tot inschrijving automatisch gesloten. In dat geval kan de Wederpartij per e-mailbericht aan Fotoclub.nl verzoeken om zich op de reservelijst te laten plaatsen. Fotoclub.nl biedt in dat geval echter geen enkele garantie. 6.7 Afmelding voor een Cursus dient per e-mailbericht te geschieden. In dat geval is het bepaalde in artikel 11 van toepassing. 6.8 Fotoclub.nl biedt geen enkele garantie voor de inhoud en/of het resultaat van de cursus, workshop, training of opleiding waarvoor de Wederpartij besluit om zich in te schrijven. 6.9 De Wederpartij dient ten behoeve van zijn/haar deelname aan de cursus, workshop, training of opleiding beeldmateriaal (foto en video) in te dienen via de website van Fotoclub.nl. Beeldmateriaal dat wordt ingediend ten behoeve van de cursus, workshop, training of opleiding van Fotoclub.nl mag door Fotoclub.nl worden gebruikt voor andere doeleinden (onder meer, maar niet uitsluitend, voor promotiedoeleinden). Bij aanmelding voor de cursus, workshop, training of opleiding gaat de Wederpartij akkoord met deze algemene voorwaarden, en verleent de Wederpartij gelijktijdig (stilzwijgend) een niet-exclusieve en onbeperkte licentie aan Fotoclub.nl voor het gebruik van het door de Wederpartij ingediende beeldmateriaal op de website van Fotoclub.nl.

7. Bestellingen webshop

7.1 Het aanbod in de webshop van Fotoclub.nl is vrijblijvend. Fotoclub.nl is te allen tijde gerechtigd om het aanbod te wijzigen of aan te passen. 7.2 Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Fotoclub.nl gebruik maakt van afbeeldingen, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of een sfeerbeeld van de diensten. Fotoclub.nl kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 7.3 De prijzen in de webshop zijn inclusief btw, maar exclusief eventuele verzendkosten. Fotoclub.nl kan verzendkosten in rekening te brengen. 7.4 De Overeenkomst tussen Fotoclub.nl en de Wederpartij komt tot stand op het moment dat de Wederpartij via de webshop een bestelling plaatst. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Fotoclub.nl kenbaar heeft gemaakt. 7.5 Levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding. 7.6 Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, dan zal Fotoclub.nl zich inspannen om een vervangend artikel ter beschikking te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. 7.7 Bij de aankoop van producten via de webwinkel heeft de Wederpartij de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden gedurende een periode van 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door de Wederpartij of een vooraf door de Wederpartij aangewezen vertegenwoordiger. Deze bedenktermijn is niet van toepassing bij diensten omdat deze betrekking hebben op vrijetijdsbesteding. 7.8 Gedurende de bedenktijd van 14 dagen zal de Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Wederpartij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Als de Wederpartij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Fotoclub.nl retourneren. 7.9 Als de Wederpartij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is hij/zij verplicht om dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Fotoclub.nl. Dit dient de Wederpartij te doen middels het zenden van een e- mailbericht daartoe aan administratie@fotoclub.nl. De Wederpartij dient het product binnen 14 dagen aan Fotoclub.nl retour te sturen. De bewijslast voor het tijdig retourneren van het geleverde product ligt bij de Wederpartij. 7.10 Als de Wederpartij gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, dan komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening. 7.11 Als de Wederpartij na verloop van de in artikel 7.7 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn/haar herroepingsrecht of het product niet aan Fotoclub.nl heeft teruggezonden, dan is de koop een feit. 7.12 Het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 7.7 is niet van toepassing voor apparatuur waarvan de Wederpartij de verzegeling heeft verbroken. 7.13 De garantietermijn van Fotoclub.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Fotoclub.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Wederpartij, en ook niet voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 7.14 Fotoclub.nl en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van: de Wederpartij de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens; de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie; normale slijtage en waardevermindering van het product die buiten haar schuld ontstaat; omstandigheden die buiten de macht van Fotoclub.nl liggen.

8. Community

8.1 De Wederpartij kan lid worden van de online community van Fotoclub.nl en heeft hierbij de keuze uit een standaard lidmaatschap of om lid te worden als Fotoclub Fan. Een overzicht van de lidmaatschappen, de voordelen en kosten zijn te vinden op de website fotoclub.nl. 8.2 Lidmaatschappen worden aangegaan voor onbepaalde tijd. 8.3 Als lid van de online community kan de Wederpartij o.a. foto’s uploaden, vragen stellen, berichten plaatsen binnen een club en privéberichten sturen naar andere leden. 8.4 De Wederpartij kan d.m.v. zijn/haar lidmaatschap en activiteiten binnen de community zogenaamde experience points verdienen. Deze experience point kunnen worden ingewisseld om zo een korting of voordeel te krijgen. De kortingen en voordelen kunnen van tijd tot tijd wisselen. 8.5 Experience points zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen geld. Experience points zijn geldig zolang het lidmaatschap voortduurt en vervallen bij het einde van een lidmaatschap. 8.6 Het lid is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in zijn/haar account, waarbij het lid zich verplicht om te allen tijde te handelen conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is uitdrukkelijk verboden om aanstootgevend of illegaal materiaal zoals racistische of pornografische content te uploaden in de community. 8.7 De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het aanmaken van een vertrouwelijk wachtwoord en voor de geheimhouding hiervan. De Wederpartij dient het door hem/haar aangemaakte wachtwoord regelmatig te wijzigen, maar in ieder geval als het vermoeden bestaat dat het wachtwoord bij andere bekend is. 8.8 Het lid is verplicht om (het vermoeden van) ongeautoriseerd gebruik direct aan Fotoclub.nl te melden. 8.9 Fotoclub.nl heeft het recht om zich toegang tot de account van een lid te verschaffen, om de online activiteiten van het lid binnen de community te controleren. 8.10 Het beeldmateriaal dat de Wederpartij in de online community plaatst, mag door Fotoclub.nl worden gebruikt voor andere doeleinden (onder meer, maar niet uitsluitend, voor promotiedoeleinden). Bij aanmelding als lid gaat de Wederpartij akkoord met deze algemene voorwaarden, en verleent de Wederpartij gelijktijdig (stilzwijgend) een niet-exclusieve en onbeperkte licentie aan Fotoclub.nl voor het gebruik van het door de Wederpartij ingediende beeldmateriaal. Fotoclub.nl heeft daarnaast geen invloed en is ook niet aansprakelijk wat derde met het beeldmateriaal van een lid doen. 8.11 Fotoclub.nl heeft inzage in de NAW-gegevens, telefoonnummers en e- mailadressen van leden. Iedereen die de website bezoekt heeft verder inzage in het openbare gedeelte van de community en kan dus informatie zien over de leden. Het gaat hier om de informatie die leden zelf hebben gedeeld, zoals hun naam, bio, foto’s en berichten maar ook het aantal experience points dat een lid heeft. Informatie die is gedeeld in een besloten club is alleen toegankelijk voor andere leden van deze groep en Fotoclub.nl. 8.12 Fotoclub.nl kan de online community (tijdelijk of definitief) buiten werking stellen voor onderhoud, aanpassingen of vanwege andere redenen. Tevens heeft Fotoclub.nl het recht om content van het platform te verwijderen. 8.13 Fotoclub.nl heeft het recht om een lidmaatschap met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, te beëindigen, als er sprake is van onbevoegd of onzorgvuldig gebruik van de community of in geval van misbruik. 8.14 Een standaard lidmaatschap is elk moment opzegbaar. Een lidmaatschap als Fotoclub Fan is na afloop van het eerste jaar schriftelijk opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Als er is gekozen om maandelijks te betalen is het lidmaatschap na het eerste jaar opzegbaar per maand en als er voor jaarlijkse betaling is gekozen, kan het lidmaatschap worden opgezegd tegen het einde van het lidmaatschapsjaar. 8.15 Beeldmateriaal dat door de Wederpartij wordt geüpload in de community mag door Fotoclub.nl worden gebruikt voor andere doeleinden (onder meer, maar niet uitsluitend, voor promotiedoeleinden). Bij aanmelding voor de community gaat de Wederpartij akkoord met deze algemene voorwaarden, en verleent de Wederpartij gelijktijdig (stilzwijgend) een niet-exclusieve en onbeperkte licentie aan Fotoclub.nl voor het gebruik van het door de Wederpartij ingediende beeldmateriaal op de website of social media pagina van Fotoclub.nl of in marketing- en advertentiemateriaal van Fotoclub.nl.

9. Uitvoering van de Overeenkomst door Fotoclub.nl

9.1 Alle werkzaamheden die door Fotoclub.nl worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst worden verricht naar beste inzicht en kunnen. De verplichting van Fotoclub.nl betreft een inspanningsverplichting. 9.2 Fotoclub.nl bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar houdt daarbij wel rekening met de eisen die Wederpartij daaraan heeft gesteld. 9.3 Fotoclub.nl heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

10. Opschorting en ontbinding

10.1 Fotoclub.nl heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als: − de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt; of − Fotoclub.nl ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede gronden geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; of − door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Fotoclub.nl verwacht kan worden dat hij de Overeenkomst tegen de overeengekomen voorwaarden zal nakomen; of − de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van Fotoclub.nl direct of indirect (zijn) ontstaan. 10.2 Fotoclub.nl heeft altijd het recht om een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen, als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. Fotoclub.nl mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar zijn mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van zijn onderneming. 10.3 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Fotoclub.nl op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 10.4 Fotoclub.nl mag de Overeenkomst met directe ingang kosteloos opzeggen of annuleren als de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken (o.a. ten gevolge van liquidatie, aanvrage van surseance van betaling, faillissement of schuldsanering). De vorderingen van Fotoclub.nl op de Wederpartij zijn dan direct opeisbaar.

11. Annulering

11.1 Bij een gehele of gedeeltelijk annulering van de Overeenkomst tot het gebruik van de studio of deelname aan een Cursus door de Wederpartij heeft Fotoclub.nl het recht om de navolgende kosten in rekening te brengen: Bij annulering meer dan 4 weken vóór de uitvoering van de Overeenkomst: geen kosten; Bij annulering van minder dan 4 weken tot 2 weken vóór de uitvoering van de Overeenkomst: 50% van de totale overeengekomen kosten; Bij annulering binnen 2 weken vóór de uitvoering van de Overeenkomst: 100% van de totale overeengekomen kosten. 11.2 De annuleringsdatum is de datum waarop Fotoclub.nl de schriftelijke annulering heeft ontvangen. 11.3 Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van Fotoclub.nl leidend.

12. Overmacht

12.1 Fotoclub.nl is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW). 12.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Fotoclub.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Fotoclub.nl niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van Fotoclub.nl of derden, en de situatie dat Fotoclub.nl producten of diensten te laat geleverd krijgt van zijn leveranciers of Wederpartij. Fotoclub.nl kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat Fotoclub.nl de Overeenkomst had moeten nakomen. 12.3 Fotoclub.nl heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden duurt. 12.4 Als Fotoclub.nl bij het intreden van de overmacht al een deel van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag Fotoclub.nl dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

13. Vergoedingen en betaling

13.1 Betaling vindt doorgaans bij vooruitbetaling plaats. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Fotoclub.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 13.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van Fotoclub.nl in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De Wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Wederpartij. 13.3 Fotoclub.nl heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Wederpartij worden door Fotoclub.nl steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen. 13.4 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Fotoclub.nl verschuldigde. 13.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Een eventuele aansprakelijkheid van Fotoclub.nl is altijd beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld. 14.2 Fotoclub.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat door of namens de Wederpartij of de Deelnemers onjuiste en/of onvolledige gegevens aan Fotoclub.nl is verstrekt. 14.3 Fotoclub.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die Wederpartij of Deelnemers lijden gedurende de Cursus en/of het gebruik van de studio. 14.4 De aansprakelijkheid van Fotoclub.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot een bedrag van hoogstens € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro). 14.5 Ingeval aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan is Fotoclub.nl uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan: (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van Fotoclub.nl op te lossen, voor zover deze aan Fotoclub.nl toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. De Wederpartij moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade. 14.6 Fotoclub.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt onder andere verstaan: gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. 14.7 De beperkingen van de aansprakelijkheid van Fotoclub.nl zijn niet van toepassing als Fotoclub.nl de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.

15. Vrijwaring

15.1 De Wederpartij vrijwaart Fotoclub.nl, en door Fotoclub.nl ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden, die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst. 15.2 Wederpartij vrijwaart Fotoclub.nl voor schade aan, en verlies of diefstal van eigendommen of zaken van Wederpartij en/of derden tijdens de workshop of gebruik van de studio. 15.3 De Wederpartij vrijwaart Fotoclub.nl voor schade aan of verlies van de apparatuur en andere goederen die worden gebruikt tijdens de uitvoering van de opdracht. 15.4 De Wederpartij vrijwaart Fotoclub.nl voor schade die door (een) aanwezige(n) van de workshop of studio vóór, tijdens of na de Overeenkomst is toegebracht aan apparatuur, installaties, andere goederen of de ruimte van Fotoclub.nl.

16. Intellectuele eigendom en auteursrechten

16.1 Fotoclub.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Fotoclub.nl heeft op grond van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten. 16.2 Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan bij de uitvoering van de Overeenkomst komen aan Fotoclub.nl toe en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Fotoclub.nl worden gebruikt of nagemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

17. Privacy

17.1 Fotoclub.nl zal de (persoons)gegevens van de Wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en regelgeving. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij dit nodig is voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, er daartoe een wettelijke plicht toe is, wanneer de Wederpartij daartoe uitdrukkelijk toestemming verleent of als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Voor meer informatie over het privacy beleid wordt verwezen naar de privacystatement, die tevens op de site van Fotoclub.nl te vinden is.

18. Klachten

18.1 Fotoclub.nl hecht veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Als de Wederpartij toch een tekortkoming of verbeterpunt constateert, dan dienen deze uiterlijk binnen 48 uur na levering van een product of na afloop van het gebruik van een studio of na afloop van de Cursus schriftelijk te worden gemeld. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend. 18.2 Voor de toepassing van dit artikel dient iedere deellevering als afzonderlijke levering te worden beschouwd. 18.3 De Wederpartij dient Fotoclub.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 18.4 Het indienen van klachten ontslaat Wederpartij nimmer van diens afname- en betalingsverplichting jegens Fotoclub.nl. 18.5 Bij niet-tijdige melding van de klacht komt Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling. 18.6 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fotoclub.nl en de door Fotoclub.nl bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Het Nederlands recht is van toepassing. 19.2 De Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen. 19.3 Partijen zullen eerst proberen om een geschil onderling op te lossen voordat zij een beroep doen op de rechter.